Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5721 c2bd
Reposted fromunco unco viailoveyou iloveyou
junkoftheheart
1636 3cf8 500
junkoftheheart
8928 c1ee 500
Reposted fromdelirivmv delirivmv viajakubzulczyk jakubzulczyk
junkoftheheart
Reposted fromweightless weightless viatatuaze tatuaze
junkoftheheart
1382 e0a5
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viatatuaze tatuaze
junkoftheheart
7905 d31e
Reposted fromIriss Iriss viatatuaze tatuaze
junkoftheheart
Czuję się, jakbym była pusta. Czekam, aż ktoś mnie nakręci. Jak zegarek. I ten chłopak, przez chwilę wydawało mi się, że on to potrafi.
/J. Żulczyk
junkoftheheart
Jest taka chwila, w której, zdani sami na siebie, ludzie przestają żyć, a starają się zaledwie przeżyć.
/Stephen King
junkoftheheart
Ale trzecia, o Chryste, trzecia rano! Lekarze twierdzą, że ciało pracuje wówczas na najniższych obrotach. Dusza wyłącza się. Krew krąży leniwie. Właśnie o tej porze człowiek najbardziej zbliża się do śmierci. Co prawda sen to mała śmierć, lecz trzecia nad ranem, kiedy człowiek zupełnie rozbudzony leży w łóżku, jest zupełnie jak śmierć za życia.
/Ray Bradbury
junkoftheheart
Obaj z Gotandą byliśmy w pewnym sensie tego samego typu ludźmi. Nasze sytuacje życiowe były różne, sposób myślenia i odczuwania także inny, lecz byliśmy ludźmi tego samego typu. Obaj ciągle traciliśmy. A teraz tracimy siebie nawzajem.
/Haruki Murakami
junkoftheheart
Nie przestrasz się, proszę, gdy poczujesz moje wargi na szyi. Nie chciałem całować, to tylko bezradna miłość.
/Franz Kafka
junkoftheheart
Każdy jest jakoś skaleczony.
/Marek Hłasko
junkoftheheart
junkoftheheart
Reposted fromnoticeable noticeable viajewellery jewellery
6124 1bbb 500

alicecarrier:

starts

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viawishlist wishlist
junkoftheheart
9111 c68e 500
Reposted fromretaliate retaliate viawishlist wishlist
junkoftheheart
8096 7780 500
Reposted frompesy pesy viawishlist wishlist
junkoftheheart
8713 42e4
Reposted fromAgga Agga viawishlist wishlist
junkoftheheart
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawishlist wishlist
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl